Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Pop-up stores: nieuw decreet

Pop-up stores: nieuw decreet

Drempel verlagen

Het decreet wil een duidelijk juridisch kader scheppen voor kortetermijnhuur van handelspanden. De parlementsleden die de tekst opstelden, zijn van mening dat er veel rechtsonzekerheid is verbonden aan de uit de rechtspraktijk ontstane constructie van de bezetting ter bede, terwijl het opstellen van een huurcontract onder het gemeen huurrecht dat met zekerheid niet als handelshuurovereenkomst gekwalificeerd zal worden, hoge kosten met zich zou meebrengen. Doel is ook om de drempel te verlagen voor eigenaars van leegstaande panden om hun vastgoed te verhuren aan een pop-upconcept. Tegelijkertijd wil men het eenvoudiger maken voor ondernemers om tijdelijk een handelspand te huren als springplank naar de duurzame vestiging van een detailhandelszaak.

Decretaal kader voor huur handelshuimte voor minder dan één jaar

In de Memorie van Toelichting wordt benadrukt dat het nieuw wetgevend regime niet tot doel heeft om de bestaande handelshuurwetgeving uit te hollen, noch om de bestaande lokale autonomie om handelszaken te reglementeren (bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening of vereiste vergunningen) aan te tasten. Wel wordt beoogd een decretaal kader te bieden voor wat als het laatste niet-gereglementeerde deel van de huurwetgeving wordt omschreven, zijnde de huur van een handelsruimte voor minder dan een jaar.

Het decreet voert een afzonderlijk huurregime in voor huurcontracten voor handelspanden met een duurtijd van minder dan één jaar. Al deze contracten zullen voortaan onder dit huurregime vallen, waardoor heel wat van de bestaande oplossingen op basis van de constructie van de bezetting ter bede en het gemeen huurrecht niet langer zullen kunnen worden toegepast.

Bron: CIBweb
overzicht