Immo Surplus

blijf op de hoogte van de nieuwste panden +32 16 29 29 40

Tienjarige aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid

De wetten van 1 juli 2018 en 9 mei 2019 liggen hieraan ten grondslag.

Voor de wet van 1 juli 2018 hadden enkel architecten de verplichting hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers of andere spelers in de bouwsector ontsprongen de dans.

De wet van 1 juli 2018 heeft hieraan geremedieerd door ook aannemers en andere spelers in de bouwsector te verplichten zich te verzekeren voor handelingen die zij beroepshalve stellen en waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is.
Bouwpromotoren vallen niet onder deze verplichting.

Het voorwerp van de wet werd beperkt tot gebouwen bestemd voor bewoning en voor de werken die de tienjarige aansprakelijkheid in de zin van de artikelen 1792 en 2270 BW in het gedrang kunnen brengen en waarvan de omgevingsvergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

Welke schade wordt gedekt?

De schade opgelopen tijdens de periode van 10 jaar volgend op de aanvaarding van de werken, maar beperkt tot schade aan de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw doch hierop zijn verschillende uitzonderingen.
Er is een wettelijke minimale dekking voorzien per schadegeval, zijnde 500.000 euro voor het geval de waarde van de wederopbouw de 500.00,00 euro niet overstijgt en, de waarde van de wederopbouw, indien deze minder bedraagt dan 500.000,00 euro.

Overtredingen worden gesanctioneerd met geldboetes tot 10.000,00 euro.

Concreet is het belangrijk om bij overdracht van een onroerend goed, waarvan de omgevingsvergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018, dit attest over te maken aan de koper.

De wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector trad grotendeels in werking op 1 juli 2019.

Voor de praktijk is het hier belangrijk na te gaan of op alle contracten die voornoemde spelers in de bouwsector afleveren na 1 juli 2018 de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt vermeld staan evenals het nummer van de verzekeringsovereenkomst.


Bronvermelding: BIV en E-notariaat
overzicht